Hyrje

Përdorimi i platformës Internet martesa01.com udhëhiqet nga kushtet e përgjithshme të përdorimit të përshkruara më poshtë. Çdo përdorues pranon të ketë lexuar dhe pranon t’i respektojë ato.

martesa01.com është një platformë interneti që i përket: MS SA Building Company, Rue de la Servette 88, CH 1202 Gjenevë

Këto terma dhe kushte të përgjithshme janë të zbatueshme vetëm në mes të ndërmarrjes MS SA, Rue de la Servette 88, CH 1202 Gjenevë që operon martesa01.com dhe përdoruesit jo profesional të faqes.? Prandaj ato nuk janë të zbatueshme për profesionistët, që janë agjencitë e pasurive të paluajtshme dhe profesionistët e pasurive të patundshme, për të cilat kushtet e tjera të përgjithshme (“Kushtet e Përdorimit Profesional”) janë të zbatueshme.

Kushtet e përdorimit zbatohen për çdo përdorim të platformës martesa01.com të pasurive të paluajtshme për abonimin e një llogarie dhe / ose aksesin e saj thjesht.

Neni 1: Përdorimi i shërbimeve tona

Konsultimi i listës së pronave të paluajtshme në martesa01.com, si dhe krijimi i një llogarie përdorimi është falas për përdoruesit.

Përdoruesi gjithashtu ka mundësi të publikojë reklama të pasurive të paluajtshme ose reklama të paguara që gëzojnë më shumë mundësi ekspozimi.

Duke hyrë në martesa01.com, përdoruesi pajtohet:

– Të hyni dhe të përdorni faqen e internetit martesa01.com në mirëbesim, jo ??në kundërshtim me kushtet e këtyre kushteve të përdorimit

– Mos hyrja dhe / ose përdorimi i faqes martesa01.com ose shërbimeve që propozon për qëllime të paligjshme dhe / ose me qëllim të shkaktimit të dëmtimit të reputacionit dhe imazhit të shoqërisë ose në përgjithësi për të dëmtuar të drejtat, duke përfshirë të drejtat e pronësisë intelektuale, të kompanisë dhe / ose të palëve të treta
– Mos e ripërdorni të gjithë ose pjesë të faqes martesa01.com që përmban, veçanërisht për qëllime komerciale dhe / ose kolektive dhe / ose personale në një formë dhe / ose media të paautorizuar nga kompania.
– Mos e arrini funksionimin e faqes martesa01.com duke përfshirë aktet e: modifikimit të faqes, ndryshimit të faqes, kopjes së faqes, kopjimit të skripteve, Iframe nuk është i autorizuar, kopja e kodit, tentimi i qasjes në server / ftp / administratë / backoffice. Gjithashtu duke përfshirë çdo ndalimin e përdorimit të reklamuesit elektronike kontaktit dhe / ose përmbajtjen e pjesshme ose totale e pronave Faqes martesa01.com lejuara jashtë shprehimisht është rreptësisht e ndaluar dhe mund të jetë subjekt i ligjshëm. (Copyright martesa01.com)
– Mos përdorni në fushë hyperlink për të futur një lidhje të internetit për qëllime konkurruese, ose Përcjellin përdoruesit në një faqe interneti që ofron të njëjtat shërbime, dhe / ose përmbajtje të paligjshme.

Neni 2: Trajtimi i të dhënave personale – Politika e privatësisë

Të dhënat personale që i komunikohen martesa01.com kur paraqitet një shpallje trajtohen në mënyrë konfidenciale.

Duke na dhënë të dhënat e tij personale, përdoruesi vërteton autorizimin dhe pëlqimin e shprehur për të përpunuar të dhënat e tij si më poshtë:

– Të dhënat e tij personale do të përdoren për qëllime të lidhjes me përdorues të tjerë me interes për reklamimin e tij të pasurive të paluajtshme;
– Të dhënat e tij do të ruhen vetëm në Zvicër dhe sipas ligjit zviceran, në përputhje me legjislacionin në fuqi, përfshirë Aktin për Mbrojtjen e të Dhënave;
– Të dhënat e tij nuk do të përdoren për qëllime të studimit të konsumit ose për të krijuar një profil personaliteti ose reklamimi;
– Të dhënat e tij do të mbeten të arritshme në çdo kohë për përdoruesin që mund t’i korrigjojë ose fshijë ato në çdo kohë;

Neni 3: Verifikimi i përdoruesve

martesa01.com përpiqet të paraqesë njoftimet aktuale dhe të sakta në faqen e saj, por nuk premton ose garanton saktësinë dhe plotësinë e tyre.

Për qëllime cilësore dhe kontrolli për vërtetësinë e përdoruesve të saj, martesa01.com u kërkon të gjithë përdoruesve të rinj që të vërtetojnë llogarinë e tyre me email dhe SMS.

Kjo qasje është e automatizuar plotësisht për përdoruesit dhe i lejon martesa01.com të shfaqë kontrollet e reklamuesit, pavarësisht nëse bëhet nga reklamuesi apo jo, në mënyrë transparente në profilin e reklamuesit.

Në çdo rast, portali martesa01.com rezervon të drejtën të refuzojë regjistrimin e llogarisë ose të anulojë një llogari tashmë ekzistuese, pa paralajmërim paraprak, në rast se është regjistruar në shkelje të këtyre kushteve në përgjithësi, ose ndryshe në kundërshtim me ligjin.

Neni 4: Shpërndarja e njoftimeve

martesa01.com po modifikon dhe kontrollon shpalljet online. Shërbimet tona rezervojnë të drejtën për qëllime cilësore, për të modifikuar ose fshirë në çdo kohë të dhënat e një reklame. Këto të dhëna lidhen vetëm me formatimin e tekstit të reklamimit, titullit të reklamës dhe imazheve të një reklame.

martesa01.com rezervon të drejtën të fshijë një reklamë që është regjistruar në shkelje të këtyre kushteve ose kushteve ose ndryshe në kundërshtim me ligjet, pa ndonjë kompensim për ndonjë arsye për përdoruesit.

Urdhri i futjes së reklamës së pasurive të paluajtshme lidhet ndërmjet përdoruesit dhe martesa01.com për një afat të caktuar. Reklama e pasurive të paluajtshme publikohet deri në skadimin e periudhës së regjistruar. Çdo fshirje e shpalljes që transmetohet nuk ju jep të drejtën për ndonjë kompensim çfarëdo.

Gjithashtu, kujtohet se martesa01.com mban në çdo kohë mundësinë për të anuluar ose refuzuar regjistrimin e një llogarie të re të përdoruesit, ose për të fshirë një llogari ekzistuese (neni 3).

Neni 5: Tarifa dhe pagesa

Publikimi i një shpalljeje rezulton në një procedurë të hyrjes në internet e cila konsiderohet si rendi i përdoruesit. Një faturë urdhëresh gjenerohet automatikisht në llogarinë e përdoruesit në çdo pagesë për dërgimin e një reklame.

Shfaqja e çmimeve bazohet në paketën e reklamës dhe kohëzgjatjen e reklamës. Kjo listë çmimi mund të konsultohet në faqen e internetit martesa01.com dhe shfaqet në procedurën e publikimit.

Metodat e pagesës janë karta e debitit PostFinance ose karta krediti (Visa, Mastercard). martesa01.com, rezervon të drejtën për të rregulluar çmimet e saj në çdo kohë. Çmimet e aplikuara janë shfaqur në franga zvicerane, vlera e shtuar pagesën e taksës për reklama dhe / ose fatura është bërë në internet përmes ndërfaqes sigurt PostFinance.

martesa01.com nuk bën rimbursime për reklamimin e publikuar.

Neni 6: Shtrirja e detyrimeve të martesa01.com dhe përjashtimi i detyrimit

Portali martesa01.com përjashton të gjitha përgjegjësitë për dëmet që rezultojnë nga heqja faqja martesa01.com në një faqe tjetër (links), të dyja lidhjet HyperText në reklama, si lidhje e reklamave apo përmbajtje.

Portali martesa01.com përpiqet të kontrollojë me kujdes reklamat që publikon në faqen e saj; Megjithatë, ajo nuk mund në asnjë mënyrë të jetë përgjegjës për çdo lloj informacioni, imazhe të pasakta dhe reklama dhe / ose mashtruese, të çfarëdo natyre, as për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i këtij të fundit.

Portali martesa01.com nuk ndërhyn në negociatat që mund të ndodhin pas shpërndarjes së një shpalljeje të pasurive të paluajtshme. Rrjedhimisht, si palë e tretë në çdo marrëdhënie kontraktuale që mund të formohet midis palëve, martesa01.com nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet tyre.

Përdoruesi është vetëm përgjegjës për përmbajtjen e shpalljes së tij dhe profilin e tij.

Neni 7: Detyrat e përdoruesit
Përdoruesi merr përsipër të mos postojë një reklamë të dyfishuar dhe të tregojë informacion të vërtetë me koordinatat e tij të sakta. Të gjitha reklamat e dyshimta dhe të paverifikueshme nuk do të përpunohen ose fshihen.

Është kujtuar se, në bazë të nenit. 3 të këtyre Termave dhe Kushteve, çdo llogari përdoruesi mund të fshihet pa njoftim, në rast të shkeljes së këtyre Kushteve. Çdo dëmtim që rezulton nga sjellja e gabuar e përdoruesit mbetet e rezervuar më tej.

Neni 8: Cookies
Portali martesa01.com përdor cookies, një skedar teksti të vogël që ruhet nga shfletuesi juaj. Cookies lejojnë martesa01.com të mbani mend kredencialet e identifikimit tuaj nëse përdorni opsionin “më kujtoni”.

Në të gjitha shfletuesit, ju keni mundësi të tregoni në cilësimet ose opsionet në të cilat keni pranuar cookies.

Neni 9: Amandamentimi i këtyre klauzolave
Portali martesa01.com rezervon të drejtën për të ndryshuar kushtet e përdorimit të internetit në çdo kohë. Këto ndryshime do të shfaqen në faqe. Duke vazhduar të konsultohet dhe të përdoret faqja, përdoruesi shprehimisht pranon kushtet e reja të sitit.

Neni 10: E drejta e pronësisë
Përdorimi, riprodhimi, shpërndarja, huazimi, transferimi, shitja dhe / ose publikimi i ndonjë përmbajtjeje në faqe (duke përfshirë platformën e internetit, elementin e internetit, dokumentin e e-mail, letër, pdf, bazën e të dhënave të dhënat dhe / ose detajet e kontaktit, format e shoqërisë, specifikimet), përveç kur lejohet shprehimisht, janë rreptësisht të ndaluara dhe mund të jenë subjekt i procedurave ligjore. (Copyright martesa01.com).

Përdorimi i çdo softueri, duke përfshirë softuerin e quajtur “vakum i faqes”, “vakum i internetit”, “e-mail i pastër me vakum” dhe / ose që synon të rimarrë pjesërisht ose tërësisht vendin e referuar dhe arkivin në hard drive të kompjuterit është rreptësisht e ndaluar. Një përdorim i tillë do të ishte shkelja e paligjshme e të drejtave të martesa01.com (përfshirë të drejtën për emrin dhe autorësinë e veprës, të drejtën e zbulimit dhe tërheqjes, të drejtën për respektimin e integritetit të veprës) dhe përgjegjës ndaj ndjekjes penale. gjykata.

Neni 11: Pavlefshmëria e pjesshme
Në rast se një nga klauzolat e kushteve të përgjithshme të tanishme nuk do të ishte e vlefshme ose do të bëhej pas modifikimit të një dispozite ligjore, nulliteti i klauzolës në asnjë mënyrë nuk do të sjellë pavlefshmërinë ose anulimin e dispozita të tjera të kushteve të përgjithshme paraprake, të cilat do të mbeten për pjesën e mbetur.

Neni 12: Ligji dhe juridiksioni i zbatueshëm

Të gjitha marrëdhëniet ligjore ndërmjet përdoruesit dhe martesa01.com janë subjekt i ligjit zviceran.
Vendi ekskluziv i juridiksionit për çdo procedim është në Gjenevë.

Azhurnimi i fundit më 16.09.2015, i cili zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.